XXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Oleśnica

Taki plan:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 4. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy Oleśnica VIII kadencji.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/130/19 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleśnica. (projekt uchwały nr 1)
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok (projekt uchwały nr 2)
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Oleśnica porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy przy opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia (projekt uchwały nr 3)
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Bystre (projekt uchwały nr 4)
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/80/19 Rady Gminy Oleśnica z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. (projekt uchwały nr 5)
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica (projekt uchwały nr 6)
 11. Zapytania, sprawy różne, wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Oleśnica VIII kadencji. „

źr: