Porządek obrad Rady Powiatu

Takie dane:

„Porządek obrad:

 1. Powitanie
 2. Otwarcie sesji
 3. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Informacja Dyrektora Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy o przebiegu wykonania planu finansowego PZS za pierwsze półrocze 2020 r.
 6. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2019/2020 w obszarze dróg powiatowych
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2020 – 2031 i jej przegłosowanie
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2020 r. i jej przegłosowanie
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy za rok 2019 i jej przegłosowanie
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Oleśnicki, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, na rok 2020 i jej przegłosowanie
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wabienicach na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym Kościele parafialnym p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wabienicach i jej przegłosowanie
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyboru delegata Powiatu Oleśnickiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich i jej przegłosowanie
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu Oleśnickiego i jej przegłosowanie
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Województwu Dolnośląskiemu pomocy finansowej na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 451 oraz drogi powiatowej 1463D w Bierutowie na rondo wraz z ciągiem pieszo-rowerowym” i jej przegłosowanie
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy i jej przegłosowanie
 16. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacje o udzielonych odpowiedziach na zgłoszone zapytania i interpelacje
 17. Interpelacje i zapytania radnych
 18. Wnioski i oświadczenia
 19. Komunikaty
 20. Zamknięcie sesji

źr: powiat-olesnicki.pl/index.php?kat=4&id=7839