Wykaz nr 4/2021 o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży na terenie Gminy Miasta Oleśnicy w drodze bezprzetargowej

Kolejny wykaz na stronie UM:

” Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: obecnie brak planów zagospodarowania przestrzennego – Zgodnie z Uchwałą nr: XXXVI/309/2017 z dn.: 29 września 2017r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy: Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej (szeregowej, bliźniaczej, wolnostojącej), brutto, wraz z zabudową gospodarczą, obiektami usługowymi (w tym usługi), niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami dojazdowymi, placami manewrowymi, zielenią urządzoną. Nieruchomości zabudowane budynkiem mieszkalnym, w którym znajdują się lokale mieszkalne.”

źr: olesnica.pl/urzad/ogloszenia-burmistrza/Wykaz-nr-42021-o-przeznaczeniu-nieruchomosci-do-sprzedazy-na-terenie-Gminy-Miasta-Olesnicy-w-drodze-bezprzetargowej/idn:678