Porządek obrad XX sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji

Są dane:

„Przewidywany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji.
 • Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 • Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
 • Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
 • Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie dokonania wyboru Przewodniczących Komisji stałych Rady Miasta Oleśnicy.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie powołania stałych komisji Rady, ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/411/2018 Rady Miasta Oleśnica z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Wojska Polskiego, Nowowiejskiej, Północnej, Malinowskiego, Łasaka i rzeki Oleśnica w Oleśnicy.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Spacerowej.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/39/2011 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/135/2019 Rady Miasta Oleśnica z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020 rok.
 • Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
 • Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 • Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
 • Zakończenie obrad XX sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.”

źr: olesnica.pl/urzad/aktualnosci-sesje/Porzadek-obrad-XX-sesji-Rady-Miasta-Olesnicy-VIII-kadencji/idn:219